• ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา
  • ข่าวทุนการศึกษา
  • ประมวลภาพกิจกรรม
 

เดือน พฤษภาคม 2562
@.  วันที่ 13 พ.ค. 62 เปิดเรียนปีการศึกษา 1/2562 ...
@.  วันที่ 17 พ.ค. 62 วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 2562, กิจกรรมรับขวัญนักเรียนใหม่ ...
@.  วันที่ 20 พ.ค. 62 หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา ...
@.  วันที่ 23 - 25 พ.ค. 62 โครงการสานสัมพันธ์ ม.4-6, โครงการทัศนศึกษา ม.4-6 ...
@.  วันที่ 25 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับอนุบาล ...
@.  วันที่ 27 พ.ค. 62 เรียนพิเศษหลังเลิกเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ...
 
เดือน มิถุนายน 2562
@.  วันที่ 1 มิ.ย. 62 เรียนพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1/2562 ...
@.  วันที่ 11 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม ...
@.  วันที่ 20 มิ.ย. 62 วันไหว้ครูระดับอนุบาล, กิจกรรมวันไหว้ครู ...
@.  วันที่ 26 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ...
@.  วันที่ 28 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันสภาปนาลูกเสือแห่งชาติ ...
 
เดือน กรกฎาคม 2562
@. วันที่ 2 ก.ค. 62 โครงการทัศนศึกษา ป.1 ...
@. วันที่ 3 ก.ค. 62 โครงการทัศนศึกษา ป.2 ...
@. วันที่ 4 ก.ค. 62 โครงการทัศนศึกษา ป.3 ...
@. วันที่ 5 ก.ค. 62 โครงการทัศนศึกษา ป.4 ...
@. วันที่ 8 - 10 ก.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 ...