• ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา
  • ข่าวทุนการศึกษา
  • ประมวลภาพกิจกรรม
 

เดือน ธันวาคม 2565
@.  วันที่ 5 ธ.ค. 65 หยุด วันคล้ายวันราชสมภพ บรมนาถพิตร / วันชาติ /วันพ่อแห่งชาติ ...
@.  วันที่ 12 ธ.ค. 65 หยุด ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ ...
@.  วันที่ 13-15 ธ.ค. 65 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565...
@.  วันที่ 23 ธ.ค. 65 กิจกรรมวันคริสต์มาส ...
@.  วันที่ 31 ธ.ค. 65 วันสิ้นปี 2565 ...
 
เดือน มกราคม 2566
@.  วันที่ 1 ม.ค. 66 วันขึ้นปีใหม่ 2566 ...
@.  วันที่ 2 ม.ค. 66 หยุด ชดเชยวันสิ้นปี ...
@.  วันที่ 6 .ค. 66 หยุด กิจกรรมวันเด็ก/โครงการ kindergarten Sports Day ...
@.  วันที่ 27 ม.ค. 66 โครงการวันวิชาการ ...
@.  วันที่ 29 ม.ค. 66 โครงการงานประจำปี 2565 ...
 
เดือน กุมภาพันธ์ 2566
@. วันที่ 10 ก.พ. 66 ฉลองศาสนามแม่พระองค์อุปถัมภ์ "แม่พระประจักร์เมืองลูร์ด" ...
@. วันที่ 11 ก.พ. 66 สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ...
@. วันที่ 12 ก.พ. 66 สอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ...
@. วันที่ 19 ก.พ. 66 สอบคัคเลือกนักเรียนเข้าใหม่ ...
@. วันที่ 25 ก.พ. 66 สอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ...
@. วันที่ 27-28 ก.พ. 66 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ...