• ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา
  • ข่าวทุนการศึกษา
  • ประมวลภาพกิจกรรม
 

เดือน พฤศจิกายน 2562
@.  วันที่ 6 พ.ย. 62 เปิดขายใบสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ...
@.  วันที่ 13 พ.ย. 62 หยุดการเรียนการสอน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ...
@.  วันที่ 20 พ.ย. 62 โครงการวันวิชาการ ...
@.  วันที่ 21-22 พ.ย. 62 หยุดการเรียนการสอน เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จเยือนประเทศไทย ...
@.  วันที่ 29 พ.ย. 62 กีฬาสีสัมพันธื 2019 ...
 
เดือน ธันวาคม 2562
@.  วันที่ 5 ธ.ค. 62 วันชาติ ...
@.  วันที่ 6 ธ.ค. 62 ฉลองศาสนนาม มารีอาซิสเตอร์วารีรัตน์ อุดมศิทธิพัฒนา ...
@.  วันที่ 10 ธ.ค. 62 วันรัฐธรรมนูญ ...
@.  วันที่ 16-18 ธ.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 ...
@.  วันที่ 20 ธ.ค. 62 กิจกรรมละครวันคริสต์มาสระดับอนุบาล ...
@.  วันที่ 24 ก.ค. 61 วจนพิธีกรรม ฉลองพระคริสต์สมภพ (วันคริสต์มาส) ...
@.  วันที่ 31 ธ.ค. 62 วันสิ้นปี 2562 ...
 
เดือน มกราคม 2563
@. วันที่ 2 ม.ค. 63 เปิดเรียนหลังหยุดปีใหม่ ...
@. วันที่ 12 ม.ค. 63 สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ...
@. วันที่ 16 ม.ค. 63 วันครู ...
@. วันที่ 26 ม.ค. 63 งานประจำปี 2562 ...
@. วันที่ 30-31 ม.ค. 63 โครงการปัจฉิมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ...