• ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา
  • ข่าวทุนการศึกษา
  • ประมวลภาพกิจกรรม
 

เดือน พฤษาคม 2566
@.  วันที่ 15 พ.ค. 66 เปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ...
@.  วันที่ 17 พ.ค. 66 หยุด วันพืชมงคล ...
@.  วันที่ 19 พ.ค. 66 วจนพิธีกรรมเปิด ปีการศึกษา 2566 ...
@.  วันที่ 25-27 พ.ค. 66 กิจกรรมสานสัมพันธ์ ม.4-ม.6 ...
 
เดือน มิถุนายน 2566
@.  วันที่ 2 มิ.ย. 66 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี ...
@.  วันที่ 3 มิ.ย. 66 วันหยุดเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี ...
@.  วันที่ 5 มิ.ย. 66 หยุดชดเชยเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี / เรียนชดเชย พิเศษวันเสาร์ที 3 มิ.ย.2566 ...
@.  วันที่ 15 มิ.ย. 66 กิจกรรมวันไหว้ครู ...
@.  วันที่ 23 มิ.ย. 66 ฉลองศาสนามบาทหลวงยอห์นบัปติส เอกพร นิตตะโย ...
 
เดือน กรกฎาคม 2566
@. วันที่ 4 ก.ค. 66 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ม.6 ...
@. วันที่ 5 ก.ค. 66 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ม.4(เช้า), ม.5(บ่าย) ...
@. วันที่ 6 ก.ค. 66 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ม.3 ...
@. วันที่ 7 ก.ค. 66 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ม.1(เช้า), ม.2(บ่าย) ...
@. วันที่ 11 ก.ค. 66 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ป.5(เช้า) ป.6(บ่าย) ...
@. วันที่ 12 ก.ค. 66 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ป.3(เช้า) ป.4(บ่าย) ...
@. วันที่ 13 ก.ค. 66 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ป.1(เช้า) ป.6(บ่าย) ...
@. วันที่ 17-19 ก.ค. 66 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2566 ...
@. วันที่ 28 ก.ค. 66 วันหยุดเฉลิมพระชนมพรรษา พระเจ้าอยู่หัว ...