• ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา
  • ข่าวทุนการศึกษา
  • ประมวลภาพกิจกรรม
 

เดือน กรกฏาคม 2562
@.  วันที่ 8-10 ก.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 ...
@.  วันที่ 11 ก.ค. 62 โครงการทัศนศึกษา ป.5 ...
@.  วันที่ 12 ก.ค. 62 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษาระดับอนุบาล, โครงการแห่งเทียนพรรษา, โครงการทัศนศึกษษ ป.6 ...
@.  วันที่ 19 ก.ค. 62 โครงการ Math day 2019 ระดับ ป.1-3 ...
@.  วันที่ 22-23 ก.ค. 62 ทัศนศึกษาระดับ อนุบาล 3 ...
@.  วันที่ 23-24 ก.ค. 62 ทัศนศึกษาระดับ อนุบาล 2 ...
@.  วันที่ 24 ก.ค. 62 โครงการ Math day 2019 ระดับ ป.4 - 6 ...
@.  วันที่ 25-26 ก.ค. 62 ทัศนศึกษาระดับ อนุบาล 1 ...
 
เดือน สิงหาคม 2562
@.  วันที่ 2 ส.ค. 62 กิจกรรมหนูน้อยระวังภัย ...
@.  วันที่ 14 ส.ค. 62 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.5(เช้า) ม.4(บ่าย) ...
@.  วันที่ 21 ส.ค. 62 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.3(เช้า) ม.2(บ่าย) ...
@.  วันที่ 28 ส.ค. 62 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.1(เช้า) ป.6(บ่าย) ...
@.  วันที่ 29-31 ส.ค. 62 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ...
 
เดือน กันยายน 2562
@. วันที่ 4 ก.ย. 62 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ป.5(เช้า) ป.4(บ่าย) ...
@. วันที่ 5 ก.ย. 62 โครงการ English Day Camp ป.1 ...
@. วันที่ 6 ก.ย. 62 โครงการ English Day Camp ป.2 ...
@. วันที่ 11 ก.ย. 62 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ป.3/ป.2/ป.1 ...
@. วันที่ 12-14 ก.ย. 62 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ...
@. วันที่ 13 ก.ย. 62 โครงการ English Day Camp ป.3 ...
@. วันที่ 24-27 ก.ย. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ...
@. วันที่ 25-26 ก.ย. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับอนุบาล ...
@. วันที่ 28-29 ก.ย. 62 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับประถมศึกษาปีที่6 ...
@. วันที่ 29-30 ก.ย. 62 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และโครงการทัศนศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่1 ...